Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:
Vydavateľstvo Maxim, s.r.o.
IČO: 51133148
DIČ: 2120607181
so sídlom: v Košiciach
zapísanej v OR 1/Re/1666/2017, Oddiel Sro, vložka 42432/V
kontaktní údaje: Andrea Bercik
email: vydavatelstvomaxim@gmail.com
telefón: 0907 399 395
(ďalej len „predávajúci“)
2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a
fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako
spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“)
prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na
internetové adrese https://vydavatelstvo-maxim.sk/ (ďalej je „internetový
obchod“).
3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto
obchodných podmienok.
4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.

Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných
vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny
tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a
nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený

obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú
zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej
zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je
informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom
tohto tovaru.
3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a
dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené
v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia
Slovenskej republiky.
4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa
nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v
súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na
telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v
internetovom obchode,
 vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a
doručenia.
4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje,
ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na
tlačidlo Objednať. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v
objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito
obchodnými podmienkami.
5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o
obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto
potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú
aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí
objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu
kupujúceho. / Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu
potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní

zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne
obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky
predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci
splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená
ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade
uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú
adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku,
pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim.
Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo
elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných
podmienkach.
8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení
ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci
povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že
kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto
obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného
odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená
ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade
uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV.
Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci
pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci
vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný
uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci
pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom
účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci
je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho
zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie
zákazníckeho účtu tretími osobami.
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj
užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z
kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to
najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia
predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích
osôb.

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže
kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
 bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK92 7500 0000 0040 2512
0090, vedený v ČSOB
 bezhotovostne platobnou kartou
 bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány
 dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru
 v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke
 v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na výdajni zásielok
2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené
s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak,
rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade
bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do dátumu uvedeného na faktúre.
4. V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov
príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený
okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu.
Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu
pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online,
v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
8. Tovar je kupujúcemu dodaný:
 na adresu určenú kupujúcim v objednávke

 prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
 osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.
9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú
uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že
je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša
kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené
kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z
dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom,
než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s
opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť
obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V
prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky
nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný
na emailovú adresu kupujúceho./Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar,
vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú
stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia
tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s
kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako
spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní
 odo dňa prevzatia tovaru,
 odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov
tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná
dodávka tovaru.
3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred
uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil
kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k
úplnému poskytnutiu služby,
 o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle
na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od
zmluvy,
 o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o
predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie
začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o
tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení
neskorších predpisov.
4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o
odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k
odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle
kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto
obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie
formulára.
6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní
od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru
predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu
obvyklou poštovnou cestou.
7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do
14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na
dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu
prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu
tým nevzniknú ďalšie náklady.
8. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka,
vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej
najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté
peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že
tovar predávajúcemu odoslal.
10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a
neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na

tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na
vrátenie kúpnej ceny.
11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob,
nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil
výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho
prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od
oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov
na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade
spôsobom určeným kupujúcim.

VII.

Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä
predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti,
ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na
povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa
tovar tohoto druhu obvykle používa,
 tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola
akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
2. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa
za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady,
ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto
ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola
nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u
použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú
tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a
požadovať:
 ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 bezplatné odstránenie vady tovaru,
 výmenu tovaru za nový tovar,
 ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 odstúpiť od zmluvy.
4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez vady,
 ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je
prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže
reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje
osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného
tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný
kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je
obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj
potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní
opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo
určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného
plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného
plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba
povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do
troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä
ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane
odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno
reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie
trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa
považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť
alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa
považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného
plnenia) predávajúcemu.
7. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30
dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
8. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel,
že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených
nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u
predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
10. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
11. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499
až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v
znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení
neskorších predpisov.

12. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady
upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.
VIII.
Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať
prostredníctvom elektronickej pošty.
2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v
týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na
emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je
spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie
alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov,
ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu
neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť
spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná
Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331
927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná
inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho
riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk
alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie
sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi
predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a,
827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení
spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice
2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia.
Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor
živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom
rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov .

X.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok,
strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté
práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v
zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov.
3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu,
vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho
obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak
používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb
do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.
Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli
mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by
mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene
užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať
internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by
bol v rozpore s jeho určením či účelom.
5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v
elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto
ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti
predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 12. 12. 2017.